USLOVI NAJMA


OPŠTI USLOVI NAJMA

Pojmovi sadržani u ovim Opštim uslovima ugovora o najmu (dalje u tekstu Opšti uslovi imaju slijedeća značenja):

(a) “Najmodavac” – „NEŠKOVIĆ“d.o.o.

(b) “Najmoprimac” – pravno ili fizičko lice, organizacija koja ili u čije ime se vozilo iznajmljuje u skladu sa ovim Opštim uslovima

(c) “Vozač” – fizičko lice ovlašteno za upravljanje unajmljenim vozilom, odgovorno za poštovanje Ugovora te odredaba Opštih uslova

(d) “Dodatni vozač” – uz dodatnu dnevnu naknadu drugo fizičko lice, uz vozača, ovlašteno za upravljanje unajmljenim vozilom, odgovorno za poštovanje Ugovora te odredaba Opštih uslova

(e) “Vozilo” – vozilo navedeno u Ugovoru o najmu


Član 1. (Ovlašteno upravljanje vozilom)

Vozilom su ovlaštena upravljati lica starija od 21 godinu, koja posjeduju vozačku dozvolu minimalno 2 godine (2 x 365 dana). Pod bilo kojim okolnostima unajmljeno vozilo ne smije voziti ili se istim koristiti:


(a) lice koje Ugovorom nije određeno kao Najmoprimac odnosno Vozač/Dodatni vozač

(b) lice pod dejstvom alkohola, sredstava za smirenje, narkotika, sredstava za spavanje ili drugih lijekova

(c) za plaćeni prevoz putnika i robe

(d) izvan granica BiH, osim uz prethodnu saglasnost Najmodavca

(e) za učestvovanje na sportskom takmičenju, brzinskim probama ili trkama

(f) za pogon ili vuču bilo kakvog vozila ili predmeta

(g) kada vozilo nije u voznom stanju ili je preopterećeno prekobrojnim putnicima ili prtljagom

(h) kršenjem zakonskih uslova i uredbi koje se odnose na korištenje, tovarenje ili stanje vozila ili u bilo kakve ilegalne svrhe

(i) po ugovoru zaključenom na osnovu lažnih izjava (npr. starosti, adrese i dr.)


Navedena ograničenja se međusobno ne isključuju. Svi eventualno troškovi/kazne nastali kao posljedica nepoštovanja navedenih ograničenja naplaćuju se od Najmoprimca, nezavisno o plaćenim osiguranjima. Odgovornost Najmodavca u potpunosti je isključena


Član 2. (Preuzimanje i vraćanje vozila)

Najmoprimac preuzima vozilo u tehnički ispravnom stanju, te vraća vozilo u stanju u kakvom je preuzeto, izuzev uobičajenog prirodnog trošenja, u tačno vrijeme i na mjesto navedeno u Ugovoru o najmu. Najmodavac ne snosi odgovornost za štetu koju pretrpi Najmoprimac zbog zakašnjenja u isporuci vozila. Ukoliko je, iz bilo kojeg razloga, potrebno posebno čišćenje vozila, trošak istoga naplatiti će se Najmoprimcu.


Član 3. (Produženje najma)

Ukoliko Najmoprimac želi produžiti najam, o tome mora 7 dana unaprijed obavjestiti Najmodavca, odnosno osobu Najmodavca koja mu je iznajmila vozilo, te sklopiti novi Ugovor o najmu. U protivnom, smatrat će se da je Najmoprimac protivpravno prisvojio vozilo, o čemu će Najmodavac obavjestiti nadležne ograne.

U slučaju kada Najmoprimac vrati vozilo poslije datuma navedenog prilikom sklapanja ugovora o najmu, a u toku najma je došlo do promjene cijena, zaračunavaju se nove cijene od dana predviđenog vraćanja vozila.


Član 4. (Kilometraža)

Ugovor o kratkoročnom najmu uključuje neograničen broj pređenih kilometara. Kod Ugovora o dugoročnom najmu, Ugovorom se određuje ograničenje pređenih kilometara.


Član 5. (Gorivo)

Najmoprimac preuzima i vraća vozilo s punim rezervoarom goriva. U suprotnom, Najmoprimcu će se naplatiti trošak goriva do punog rezervoara prema važećem cjenovniku Najmodavca.


Član 6. (Održavanje vozila)

Najmoprimac je obavezan postupati prema unajmljenom vozilu s pažnjom dobrog domaćina/privrednika, te paziti da je iznajmljeno vozilo, kada ga napusti, uvijek propisno zaključano i sa zatvorenim prozorima, odnosno neophodno je da Najmoprimac prije parkiranja i napuštanja vozila preduzme sve mjere kojim sprečava da vozilo samo krene sa mjesta i obezbjedi ga od neovlašćene upotrebe, te da se dokumenti vozila nalaze kod Najmoprimca (nikako u vozilu). Najmoprimac je obavezan redovno provjeravati motor i ulje, kao i vodu u hladnjaku, akumulator i pritisak u gumama. Najmoprimac je odgovoran za svu štetu uzrokovanu neadekvatnim održavanjem i rukovanjem vozila. Ukoliko vozilo tokom trajanja najma dostigne kilometražu na kojoj je predviđen redovni servis, Najmoprimac je obavezan obavjestiti Najmodavca, te nakon dobijanja pismene saglasnosti Najmodavca odvesti vozilo isključivo u ovlašteni servis.


Član 7. (Kvarovi)

Svi popravci i/ili zamjene dijelova vozila smiju se obavljati isključivo u ovlaštenim servisima uz prethodno pismeno odobrenje Najmodavca. U protivnom, Najmoprimac odgovara za svu eventualno nastalu štetu.

Povrat troškova se vrši uz predaju Zajmodavcu računa ovlaštenog servisa koji je izvršio popravku, uz obaveznu predaju zamjenskih djelova. U slučaju da se popravka izvrši van ovlaštenog servisa, a zamjenski dijelovi nisu predati Zajmodavcu, troškovi se neće refundirati.

U slučaju da se bilo koji dio vozila neovlašteno zamjeni ili izgubi, naplatit će se naknada štete u iznosu trostruke tržišne cijene tog dijela. U slučaju kvarova nastalih kao posljedica nemara ili nepažnje Najmoprimaca, trošak popravaka kao i izgubljene dobiti snosi Najmoprimac. Ukoliko, usljed kvara, unajmljeno vozilo nije u voznom stanju, Najmoprimac je dužan osigurati vozilo od nastupa još veće štete, te bez odgađanja obavijestiti Najmodavca. Najmodavac ne snosi odgovornost za štetu koju pretrpi Najmoprimac zbog kvara na vozilu nastalog za vrijeme najma. Osim izmjena navedenih u ovom članku, Najmoprimac nije ovlašten činiti bilo kakve druge izmjene na vozilu.


Član 8. (Dokumenti)

Najmoprimac preuzima vozilo sa svim potrebnim dokumentima. U slučaju da Najmoprimac izgubi bilo koji od dokumenata, ključeve, registarske tablice i sl., dodatno će se teretiti za nastale troškove prema cjenovniku Najmodavca.


Član 9. (Osiguranje vozila)

Najmoprimac je odgovoran za svaki gubitak ili štetu na vozilu, nastalu njegovom namjerom, nehatom, krivicom ili kao posljedica nepoštovanja Ugovora ili Opštih uslova, te je dužan podmiriti svu na ovaj način nastalu štetu, kao i izgubljenu dobit do punog iznosa vrijednosti vozila, osim u slučaju da se odgovornost otkupi dnevnom nadoplatom (franšizom) po važećem cjenovniku usluga osiguranja Najmodavca.

Osiguranje nikako ne pokriva:

1) krađu vozila, ukoliko Najmoprimac ne posjeduje ključeve i dokumentaciju vozila

2) štetu na vozilu nastalu uslijed upravljanja vozilom od strane vozača koji je pod dejstvom alkohola, droge ili drugih narkotika, bez obrzira na utvrđeni procenat alkohola ili narkotika u organizmu

3) štetu koju je napravio neovlašteni vozač

4) štetu koja je nastala uslijed poplave, bujice i visoke vode. Isključena je i šteta nastala uslijed kretanja vozila kroz poplavljen teren, ulicu ili put, riječno korito ili potoke, kao i u slučaju kada je vozaču moralo biti poznato da se kreće u susret stihijskom djelovanju vode. Nisu pokrivene ni štete nastale od plavljenja vode izlivene iz kanalizacione mreže, bez obzira da li je do izlivanja došlo uslijed poplave ili bujice, zatim i šteta na vozilu dok se nalazi na prostoru između potoka, odnosno rijeka i nasipa, a takođe i šteta na vozilu dok se nalazi u živom ili suvom koritu potoka ili rijeke

5) bilo koje oštećenje u unutrašnjosti vozila (slomljeni plastični dijelovi na instrument tabli i tapacirunzima, pocjepana, oštećena ili progorena sjedišta)

6) oštećenja na gumama sa vanjske strane, kao i oštećenja na ratkapama

7) podvozje vozila (oštećen ili razbijen karter ili rezervoar goriva i neko drugo oštećenje)

8) kvarove na setu kvačila prouzrokovane nestručnom vožnjom i rukovanjem

9) bilo koju štetu na vozilu koja na licu mjesta nije prijavljena nadležnoj Policijskoj stanici. U svim navedenim slučajevima, za iznos nastale štete teretit će se Najmoprimac. U slučaju bilo kakve štete, saobraćajne nesreće ili krađe vozila, Najmoprimac je bez odgađanja o tome dužan obavjestiti Najmodavca i nadležnu Policijsku stanicu

10) nedostatak ili oštećenje obavezne opreme i pribora vozila

11) štetu na motoru uzrokovanu nedostatkom ulja, (do)sipanjem pogrešne vrste goriva i prouzrokovanu štetu istim ili nemarnim korištenjem vozila.


Sve štete koje nastanu na vozilu na način prethodno opisan, odnosno sve štete koje ne pokriva osiguranje dužan je da naknadi Najmoprimac. Pod pojmom štete koju je Najmoprimac dužan naknaditi Najmodavcu smatra se kako šteta nastala na vozilu, tako i šteta koju Najmodavac trpi uslijed nemogućnosti iznajmljivanja vozila za vrijeme neophodno da se sanira nastala šteta, a u skladu sa odredbama člana 155. Zakona o obligacionim odnosima.


Član 10. (Gubitak imovine)

Najmodavac nije odgovoran za štetu ili gubitak imovine Najmoprimcu ili imovinu ostalih osoba, pohranjenu ili prevoženu u ili na iznajmljenom vozilu, servisnom vozilu ili poslovnim prostorijama Najmodavca. Potpisivanjem ovog Ugovora, Najmoprimac se izričito odriče svakog zahtjeva za naknadu štete od Najmodavca u slučaju naprijed navedene štete ili gubitka.


Član 11. (Podnajam)

Najmoprimcu nije dopušteno davanje unajmljenog vozila u podnajam, osim ukoliko ima isključivo pismeno ovlaštenje Najmodavca.


Član 12. (Plaćanje računa)

Vozilo se iznajmljuje po dnevnoj cijeni u skladu s važećim cjenovnikom, gdje jedan dan znači period od 24 sata od zaključenja Ugovora o najmu. Najmoprimac je, osim troška najma, obavezan podmiriti i sve ostale troškove koji u skladu sa Opštim uslovima padaju na njegov teret, sve u skladu s važećim Cjenovnikom Najmodavca. Potpisivanjem ovog Ugovora, Najmoprimac potvrđuje da je saglasan da, na teret njegove kreditne kartice ili nekim drugim načinom plaćanja, Najmodavac naplati sve troškove popravaka, kvarova ili gubitaka koji su otkriveni u roku od 24 sata nakon što je vozilo vraćeno, a o kojima Najmoprimac nije obavjestio Najmodavca u skladu sa procedurom vraćanja vozila. Takođe, Najmodavac je ovlašten na isti način naplatiti trošak svih saobraćajnih prekršaja, parkirnih i drugih kazni, nastalih za vrijeme trajanja najma, uvećanih za eventualne manipulativne troškove.


Član 13. (Pregled i oduzimanje vozila)

Najmodavac ima pravo kontrolisati bilo koje vozilo u bilo koje vrijeme. Ako se ustanovi da Najmoprimac krši bilo koje odredbe Ugovora ili Opštih uslova Najmodavac je ovlašten oduzeti vozilo te bez odgađanja raskinuti Ugovor.


Član 14. (Lični podaci)

Kopije ličnih dokumenata Najmoprimca obavezno čine prilog Ugovora o najmu. Najmoprimac lične podatke daje dobrovoljno, te će se isti koristiti samo za potrebe Najmodavca.

Najmoprimac daje odobrenje za korištenje njegovih osobnih podataka u svrhu marketinških akcija Najmodavca. Najmodavac može tražiti od Najmoprimca da ostavi neki od svojih originalnih dokumenata kod Najmodavca za vrijeme trajanja najma, uz prethodnu Najmoprimčevu saglasnost. U slučaju gubitka, promjene, zabrane ili oštećenja ličnih dokumenata (vozačke dozvole, lične karte, pasoša i kreditne kartice), Najmoprimac je odmah dužan obavjestiti Najmodavca.


Član 15. (Promjene ugovora o najmu)

Ni jedan uslov i odredba ovog Ugovora o najmu ne može se mijenjati ili odbaciti bez pismene saglasnosti Najmodavca.


Član 16. (Prekršaji)

Najmoprimac odgovara za saobraćajne prekršaje nastale u toku najma, bez obzira na vrijeme dospjelosti izvršenja sankcija po istim.


Član 17. (Garancije)

Najmoprimac svojim potpisom bezuslovno prihvata Opšte uslove Najmodavca, te garantuje ispunjavanje uslova minimuma starosti za upravljanje motornim vozilom, kao i tačnost svih navedenih podataka i prihvata nadležnost suda u Bijeljini za slučaj sudskog spora. Najmoprimac potpisom Ugovora i Opštih uslova, potvrđuje da je saglasan da su obveznici plaćanja svih troškova nastalih po Ugovoru o najmu: